Bạn có thể hỗ trợ và tham gia vào tất cả các chiến dịch bảo vệ và bảo tồn loài của chúng tôi.

Hành động của chúng tôi để bảo tồn các loài rùa và tất cả các loài động vật hoang dã đang chia sẻ hệ sinh thái cùng con người chúng ta. Các chương trình của chúng tôi hướng đến bảo tồn các loài bò sát, lưỡng cư, côn trùng, chim, thú ở những vùng đa dạng sinh học cuối cùng ở châu Á.

Tất cả những đóng góp của bạn sẽ trực tiếp dành cho sự sống còn của các loài có nguy cơ tuyệt chủng trong hệ sinh thái.

Cùng nhau, chúng ta có thể hành động hiệu quả để bảo tồn các loài động vật hoang dã và sinh cảnh sống của chúng. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn để tiếp tục duy trì những hành động này và thực hiện các dự án mới.

Bằng Paypal hoặc thẻ Creditbằng séc

Bạn có thể gửi séc để ủng hộ Turtle Sanctuary tới địa chỉ :

Số 19 đường Rue Beranger
Mã bưu chính 75003, thành phố Pari
Pháp