Projet <em>Geoemyda spengleri</em>

PROJECT Geoemyda spengleri

Phạm Văn Thông là điều phối viên nghiên cứu thực địa của Turtle Sanctuary là điều tra viên chính cho dự án “Phân bố, tình trạng khai thác và các đặc tính sinh thái cơ bản của loài rùa Rùa lá Tam Đảo (Geoemyda spengleri) tại khu bảo tồn quốc gia Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam”.

Geoemyda spengleri, Rùa lá Tam Đảo, là một loài bản địa có nguồn gốc từ các vùng rừng núi ở miền bắc Việt Nam, Lào và đông nam Trung Quốc. Do kích thước và diện mạo nhỏ của nó, loài này từ lâu đã được phổ biến trong buôn bán thú cảnh. Mặc dù được liệt kê vào phụ lục II công ước CITES, loài này vẫn bị buôn bán xuyên quốc gia với số lượng lớn. Hiện tại, việc sưu tập loài này làm thú cảnh vẫn diễn ra tràn lan nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong nước ở Việt Nam và quốc tế.

Hiện tại, loài rùa lá Tam Đảo đã được phân loại ở mức Nguy Cấp (EN) theo danh lục đỏ của IUCN. Tuy nhiên, thông tin ngoài tự nhiên về loài rất hạn chế đặc biệt là ở Việt Nam. Các thông tin về môi trường sống của loài, tình trạng quần thể, và các dữ liệu về sinh thái của loài gần như không tồn tại. Việc thiếu thông tin này gân cản trở rất lớn trong công tác bảo tồn loài.
Do đó, dự án nhằm mục đích thu thập số liệu về sinh thái, phân bố và các mối đe dọa của loài để đề xuất với các cơ quan chức năng và các nhà hoạch định chính sách tốt hơn trong việc bảo tồn loài ở Việt Nam.

NHIỆM VỤ

Địa điểm : khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Loài : Geoemyda spengleri

Nhiệm vụ : Thu thập dữ liệu về sinh thái và quần thể loài rùa Geoemyda spengleri ở Việt Nam